Vaš pristup i korišćenje pobedacompani.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem pobedacompani.rs web sajta, dole navedene uslove korišćenja prihvatate bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite ovaj web sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Pobeda Compani od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Pobeda Compani i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Pobeda Compani i korisnik ne dogovore drugačije.

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na xxx web sajtu je u vlasništvu Pobeda Compani ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ovog web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

Pobeda Compani se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na ovom web sajtu i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost ovog web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Linkovi na druge web stranice

Ovaj web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na ovom web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Pobeda Compani ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na www.pobedacompani.rs web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van njenih tehničkih mogućnosti.

Izmena uslova korišćenja

Pobeda Compani zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.pobedacompani.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti ovu stranicu i pročita uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Pobeda Compani nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.